Privacy-notitie Blaaskapel  Brabant

De vereniging Blaaskapel  Brabant, gevestigd te Boxtel, Van der Voortweg 3, 5282 RA, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Contactgegevens: Website: www.blaaskapel-brabant.nl. Email: theo.van.hamond@home.nl ; Inschrijving KvK: 17262894

Persoonsgegevens die wij verwerken: Blaaskapel  Brabant  verwerkt geen persoonsgegevens, anders dan die van leden omdat de vereniging geen nieuwsbrief verspreid of donateurs van de vereniging heeft.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Blaaskapel  Brabant   verwerkt persoonsgegevens van leden voor het volgende doel: het verzenden en delen van e-mail- en wattsappberichten over de verenigingsactiviteiten.

Geautomatiseerde besluitvorming: Blaaskapel  Brabant  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een lid van Blaaskapel  Brabant tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Blaaskapel  Brabant  bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen van de vereniging te realiseren.

Delen van persoonsgegevens met derden: Blaaskapel  Brabant  verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behalve als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Blaaskapel  Brabant  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer over cookies leest u verder op in deze notitie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar theo.van.hamond@home.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Blaaskapel  Brabant  zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Blaaskapel  Brabant  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Blaaskapel  Brabant  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via theo.van.hamond@home.nl

Hoe we omgaan met filmen en fotograferen bij concerten en evenementen van/met Blaaskapel Brabant: Blaaskapel Brabant  acht het in haar belang dat publiciteit vooraf of verslag achteraf rond concerten of evenementen waarbij zij betrokken c.q. deelnemers is kan geschieden door film- en /of foto-opnamen. Daarbij wordt het belang van een individuele persoon ondergeschikt geacht aan het hoger nieuwsbelang van Blaaskapel Brabant.

Hoe kan een individueel persoon vooraf zijn bezwaar kenbaar maken: Indien een individueel persoon vooraf bij de organisatie zijn/haar bezwaar tegen opnamen waarop hij/zij voor kan komen kenbaar maakt, kàn daarmee, zo mogelijk, rekening worden gehouden.

Hoe kunnen bezwaren achteraf worden kenbaar gemaakt: Bezwaren die door een persoon achteraf worden kenbaar gemaakt worden door Blaaskapel Brabant  op redelijkheid beoordeeld  wat kan leiden tot het verwijderen van het beeldmateriaal, voor zover dat nog mogelijk is. Dit bezwaar kan kenbaar worden gemaakt bij Blaaskapel Brabant  (theo.van.hamond@home.nl)